ژاپن سرگروه هشت کشور صنعتی جهان

پایاتاو کنترل تنها نماینده انحصاری برند یوشی تاکی ژاپن در ایران و خاورمیانه

77634500-77634950

شیر کنترل سه راهه

شیر کنترل سه راهه شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل مینماید و میزان جریان که (actuator) سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند. شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد. این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود.

شیر کنترل سه راهه عنصر نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسی دریک صنعت فرایندی ایفا می نماید.

انواع شیر کنترل سه راهه

1-شیر سه راهه دستی: این نوع شیر به صورت دستی و توسط انسان کنترل میشود .

2-شیر سه راهه موتوری: نیروی دست در این نوع شیر دخالتی ندارد و میزان جریان سیال را تنظیم میکند.

قسمت های تشکیل دهنده شیرهای سه راهه

Body: بدنة شير اصلي ترين قسمتي از شير است كه تحت فشار مي باشد. اين قسمت شامل اتصالات و مسير جريان ميباشد. اين قسمت همچنين محل لازم براي نشيمنگاه و بندآور Seat) و.) Plug را فراهم ميآورد

Bonnet: ساقه قسمتي از شير است كه ميلة شير(Stem) در آن حركت مي كند و به عنوان يك هدايت كننده (Guid)براي ميلة شير مي باشد. ساقة شير همچنين در برگيرند ة جعبة آ ببندها مي باشد. ساقه مي تواند يكپارچه، پيچي يا فلنجي باشد.

Actuator :محرك يكي از قسمتهاي اساسي و مهم در شيرهاي كنترل مي باشد. كار آن اعمال نيرو وفشار به ميلة شير و حركت آن جهت تغيير وضعيت عضو مسدود كننده م يباشد. با حركت عضو مسدودكننده جريان سيال تنظيم و يا قطع و وصل مي گردد. محركها داراي انواع مختلفي مي باشند.

Power Unit : قسمتي از محرك كه انرژي سيال يا الكتريك يا مكانيك را به حركت ميله شير تبديل می نماید

Pneumatic : وسيله اي كه انرژي يك سيال تراك مپذير معمولا هوا را به حركت تبديل م يكند.

Electric : وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به حركت تبديل م ينمايد.

کاربرد شیر کنترل سه راهه

کاربرد شیر کنترل سه راهه: شیر کنترل سه راهه برروی کنترل خطوط انتقال مواد غذایی ، نفت ، بخار ، آب ، شیمیایی و دارویی مورداستفاده قرارمیگیرد.